Закон Рэспублікі Беларусь
Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Крымінальны і Крымінальна-працэсуальны кодэксы Рэспублікі Беларусь

Прыняты Палатай прадстаўнікоў         2 снежня 2010 года
Ухвалены Саветам Рэспублікі             10 снежня 2010 года

Артыкул 1. Унесці ў Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь ад 9 ліпеня 1999 года (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50; 2003  г., № 8, 2/922; № 83, 2/974; 2006 г., №  6, 2/1179; 2007 г., № 291, 2/1385; 2008 г., № 184, 2/1514; 2009 г., №  173, 2/1594; 2010 г., № 16, 2/1651) наступныя дапаўненні і змяненні:

1. Частку 3 артыкула 44 і частку 1 артыкула 62 пасля слова "ўрону," дапоўніць словамі "даходу, атрыманага злачынным шляхам,".

2. Частку 6 артыкула 61 пасля слова "шляхам," дапоўніць словамі "даходу, атрыманага ад выкарыстання гэтай маёмасці,".

3. У пункце 4 часткі 1 артыкула 63 словы "добраахвотнае пакрыццё ўрону" замяніць словамі "добраахвотныя кампенсацыя ўрону, плата даходу, атрыманага злачынным шляхам".

4. Артыкул 66 дапоўніць часткай 3 наступнага зместу:

"3. Пакаранне арганізатару (кіраўніку) арганізаванай групы можа быць прызначана без уліку абмежаванняў, прадугледжаных часткай 2 гэтага артыкула, у выпадку поўнай кампенсацыі ім урону, нанесенага дзяржаве, юрыдычным або фізічным асобам, або шкоды дзяржаўным або грамадскім інтарэсам, або платы даходу, атрыманага злачынным шляхам, калі ўчыненае злачынства не было звязана з замахам на жыццё або здароўе чалавека.".

5. Частку 1 артыкула 69 пасля слоў "і 4" і "віду" дапоўніць адпаведна словамі "часткі 1" і "асноўнага".

6. Частку 2 артыкула 77 дапоўніць словамі ", плаце даходу, атрыманага злачынным шляхам".

7. Частку 1 артыкула 86 пасля слова "ўрон" дапоўніць словамі ", або якая аплаціла даход, атрыманы злачынным шляхам,".

8. У частцы 1 артыкула 88 словы "ўрон або" замяніць словамі "ўрон, або аплаціла даход, атрыманы злачынным шляхам, або".

9. У артыкуле 88 1:

назву артыкула выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Артыкул 88 1. Вызваленне ад крымінальнай адказнасці ў сувязі з добраахвотнымі кампенсацыяй нанесенага ўрону (шкоды), аплатай даходу, атрыманага злачынным шляхам";

частку 1 пасля слова "(шкода)," дапоўніць словамі "аплаціла даход, атрыманы злачынным шляхам,".

10. У частцы 5 артыкула 90:

слова "трэцяй" замяніць лічбай "3";

дапоўніць частку другім сказам наступнага зместу: "На асуджанага, які не кампенсаваў урон (шкоду), нанесены злачынствам, не аплаціў даход, атрыманы злачынным шляхам, суд можа таксама ўскласці абавязак цалкам або часткова кампенсаваць такі ўрон (шкоду), заплаціўшы такі даход на працягу тэрміну неадбытай часткі пакарання, якая засталася.".

11. У пункце 4 часткі 2 артыкула 115 слова "пятнаццаці" замяніць словам "дванаццаці".

12. У абзацы першым часткі 1 артыкула 235 словы "выкарыстанне названых матэрыяльных каштоўнасцяў" замяніць словамі "а роўна выкарыстанне названых матэрыяльных каштоўнасцяў або атрыманага ад іх даходу".

13. Абзац першы часткі 2 артыкула 281 пасля слоў "Незаконная здабыча рыбы або іншых водных жывёл," дапоўніць словамі "ўчыненая асобай, раней судзімай за злачынства, прадугледжанае гэтым артыкулам, або".

14. Абзац першы часткі 2 артыкула 282 пасля слоў "або незаконнае паляванне," дапоўніць словамі "ўчыненае асобай, раней судзімай за злачынства, прадугледжанае гэтым артыкулам, або".

15. У назве, абзацы першым часткі 1 і абзацы першым часткі 2 артыкула 301 словы ", звязаных з выкарыстаннем ядзернай" замяніць словамі "выкарыстання атамнай".

16. Абзац другі часткі 1 артыкула 459 пасля слова "караюцца" дапоўніць словамі "штрафам або".

17. Абзац другі артыкула 461 пасля слова "караюцца" дапоўніць словамі "штрафам, або".

18. Абзац другі артыкула 462 пасля слова "караецца" дапоўніць словамі "штрафам, або".

19. У артыкуле 464:

абзац другі часткі 1 пасля слова "караецца" дапоўніць словамі "штрафам, або";

абзац другі часткі 2 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"караецца абмежаваннем па вайсковай службе на тэрмін да двух гадоў або пазбаўленнем волі на тэрмін да пяці гадоў.".

Артыкул 2. Унесці ў Крымінальна-працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь ад 16 ліпеня 1999 года (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2000 г., №  77—78, 2/71; № 47, 2/152; 2003  г., № 8, 2/922; 2006 г., № 92, 2/1219; 2008 г., № 1, 2/1394; № 14, 2/1412; 2009 г., № 173, 2/1594; 2010 г., № 14, 2/1659) наступныя змяненні і дапаўненні:

1. У пункце 13 артыкула 6, часткі 2 артыкула 181 і часткі 1 артыкула 451 словы "псіхічнай хваробай" і "псіхічнай хваробы" замяніць адпаведна словамі "псіхічным расстройствам (захворваннем)" і "псіхічнага расстройства (захворвання)".

2. З пунктаў 2 і 3 часткі 6 артыкула 46 словы "падазронага," і "які падазраецца," выключыць.

3. У частцы 2 артыкула 127 словы "або іншай лячэбнай установе" і "гэтыя ўстановы" замяніць адпаведна словамі "ўстанове, іншай дзяржаўнай арганізацыі аховы здароўя" і "гэта ўстанова (гэтую дзяржаўную арганізацыю)".

4. Частку 4 артыкула 130 пасля слова "хворыя" дапоўніць словам "асобы".

5. У артыкуле 132:

у частцы 1 словы "выканання прыгавору ў частцы" замяніць словамі "пакрыццё ўрону (шкоды), нанесенага злачынствам, аплаты даходу, атрыманага злачынным шляхам,";

частку 8 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"8. Накладанне арышту на маёмасць адмяняецца пастановай (прысудам) органа, у вытворчасці якога знаходзіцца крымінальная справа, калі ў гэтай меры адпадае неабходнасць. Пастанова (прысуд) аб накладанні арышту на маёмасць можа быць таксама адмененая ў выпадку заявы падазроным, абвінавачваным або асобамі, якія нясуць згодна з законам матэрыяльную адказнасць за іх дзеянні, хадайніцтва аб вызваленні маёмасці ад арышту для яе рэалізацыі ў мэтах пакрыцця ўрону (шкоды), нанесенага злачынствам, аплаты даходу, атрыманага злачынным шляхам, іншых маёмасных спагнанняў пад кантролем органа, у вытворчасці якога знаходзіцца крымінальная справа. Парадак рэалізацыі такой маёмасці вызначаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.".

6. Частку 2 артыкула 139 пасля слоў "крымінальнай справы, крымінальнага пераследавання" дапоўніць словамі ", аб адмаўленні ў завядзенні вытворчасці па абставінах, якія зноў адкрыліся".

7. У артыкуле 142:

частку 2 дапоўніць другім сказам наступнага зместу: "Прынятае пракурорам рашэнне можа быць абскарджана вышэйстаячаму пракурору, які абавязаны разгледзець скаргу па крымінальнай справе, што знаходзіцца ў вытворчасці органа дазнання, дазнавацеля, следчага на працягу дзесяці сутак, а ў астатніх выпадках — не пазней за адзін месяц з дня яе паступлення.";

частку 3 пасля слоў "крымінальнага пераследавання" дапоўніць словамі ", адмаўленне ў завядзенні вытворчасці па абставінах, якія зноў адкрыліся";

частку 5 пасля слоў "спыненне папярэдняга расследавання або крымінальнага пераследавання" і "аб спыненні папярэдняга расследавання або крымінальнага пераследавання" дапоўніць адпаведна словамі ", адмаўленне ў завядзенні вытворчасці па абставінах, якія зноў адкрыліся" і ", аб адмаўленні ў завядзенні вытворчасці па абставінах, якія зноў адкрыліся";

у частцы 6:

пасля слоў "крымінальнага пераследавання" дапоўніць частку словамі ", адмаўленне ў завядзенні вытворчасці па абставінах, якія зноў адкрыліся";

словы "чацвёртай" і "вышэйстаячы суд" замяніць адпаведна лічбай "4" і словамі "адпаведнасці з правіламі главы 42 гэтага Кодэкса".

8. Назву главы 19 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Глава 19
Злучэнне, выдзяленне і аднаўленне крымінальных спраў".

9. У артыкуле 164:

у першым сказе часткі 1:

словы "а таксама" выключыць;

дапоўніць сказ словамі ", а таксама справы, заведзеныя па факце знікнення асобы, і аб грамадска небяспечным дзеянні, прадугледжаным крымінальным законам, звязаным са знікненнем гэтай асобы";

дапоўніць артыкул часткай 1 1 наступнага зместу:

"1 1. Злучэнне крымінальных спраў дапускаецца ў выпадках, калі асобы, якія падлягаюць прыцягненню ў якасці абвінавачваных (падазроных), не вызначаны, але існуюць дастатковыя падставы меркаваць, што некалькі злачынстваў учыненыя адной асобай або групай асоб.".

10. Дапоўніць Кодэкс артыкулам 165 1 наступнага зместу:

"Артыкул 165 1. Аднаўленне крымінальных спраў

1. Аднаўленне страчанай крымінальнай справы або яе асобных матэрыялаў ажыццяўляецца згодна з пастановай начальніка следчага падраздзялення, начальніка органа дазнання, пракурора, а ў выпадку страты крымінальнай справы або яе матэрыялаў у працэсе судовай вытворчасці — згодна з прысудам (пастановай) суда.

2. Аднаўленне крымінальнай справы ажыццяўляецца па прадметах, якія захаваліся, копіях дакументаў, якія могуць быць прызнаны доказамі ў парадку, вызначаным гэтым Кодэксам, і шляхам правядзення следчых і іншых працэсуальных дзеянняў.

3. Тэрміны вытворчасці дазнання, папярэдняга следства, утрымання пад вартай і дамашняга арышту пры аднаўленні крымінальнай справы вылічваюцца ў парадку, вызначаным артыкуламі 125, 127, 188 і 190 гэтага Кодэкса.".

11. Пункт 1 артыкула 177 пасля слова "справа" дапоўніць словамі "ніжэйстаячаму пракурору,".

12. У артыкуле 189 словы "дванаццатай" і "псіхічнай хваробай" замяніць адпаведна лічбамі "12" і словамі "псіхічным расстройствам (захворваннем)".

13. Артыкул 199 дапоўніць словамі "з дня атрымання прысуду".

14. Артыкул 207 дапоўніць часткай 1 1 наступнага зместу:

"1 1. Следчы эксперымент у жыллі і іншым законным уладанні праводзіцца толькі са згоды ўласніка або паўналетніх асоб, якія ў іх пражываюць, або згодна з пастановай следчага, органа дазнання з санкцыі пракурора або яго намесніка, якая павінна быць прад'яўлена да пачатку следчага эксперыменту, і з удзелам панятых.".

15. Артыкул 225 дапоўніць часткай 1 1 наступнага зместу:

"1 1. Праверка паказанняў у жыллі і іншым законным уладанні праводзіцца толькі са згоды ўласніка або паўналетніх асоб, якія ў ім пражываюць, або згодна з пастановай следчага, органа дазнання з санкцыі пракурора або яго намесніка, якая павінна быць прад'яўлена да пачатку праверкі паказанняў на месцы.".

16. Артыкул 235 дапоўніць часткай 3 наступнага зместу:

"3. Час знаходжання падазронага або абвінавачванага ў дзяржаўнай арганізацыі аховы здароўя ўключаецца ў тэрмін утрымання пад вартай.".

17. У пункце 1 часткі 5 артыкула 242 словы "хвароба, якая пазбаўляе" замяніць словамі "захворванне, якое пазбаўляе".

18. У пункце 4 часткі 1 артыкула 246 і пункце 2 часткі 1 артыкула 280:

пасля слова "псіхічнага" дапоўніць пункты словамі "расстройства (захворвання)";

словы "які перашкаджае" і "засведчанага" замяніць адпаведна словамі "якія перашкаджаюць" і "засведчаных".

19. Артыкул 301 дапоўніць часткай 3 1 наступнага зместу:

"3 1. У выпадку аб'яднання судом крымінальных спраў па абвінавачанні адной і той жа асобы ва ўчыненні некалькіх злачынстваў дзяржаўны абвінаваўца пры прад'яўленні абвінавачання ў парадку, вызначаным часткай 2 гэтага артыкула, абавязаны скласці новую пастанову аб прыцягненні асобы ў якасці абвінавачванага з апісаннем усіх злачынстваў, якія інкрымінуюцца абвінавачванаму.".

20. У артыкуле 302:

у частцы 2:

пасля слова "псіхічнага" дапоўніць частку словамі "расстройства (захворвання)";

словы "які выключае" замяніць словамі "якія выключаюць";

частку 3 пасля слова "псіхічнага" дапоўніць словамі "расстройства (захворвання)".

21. У частцы 2 артыкула 353 і часткі 1 артыкула 442 словы "псіхічнай хваробай, якая пазбаўляе" замяніць словамі "псіхічным расстройствам (захворваннем), якое пазбаўляе".

22. Пункт 7 часткі 1 артыкула 361 дапоўніць словамі "або іншую дзяржаўную арганізацыю аховы здароўя".

23. У частцы 7 артыкула 399 і частцы 4 артыкула 402 2 слова "хваробе" замяніць словам "захворванню".

24. У артыкуле 402:

другі сказ часткі 1 дапоўніць словамі ", а таксама спаганяюцца працэсуальныя выдаткі, калі яны не былі спагнаныя пры вынясенні прысуду";

у частцы 2 слова "хваробе" замяніць словам "захворванню".

25. Артыкул 408 дапоўніць часткай 3 наступнага зместу:

"3. Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, Генеральнаму пракурору Рэспублікі Беларусь і іх намеснікам скарга ў парадку нагляду на прыгавор, прысуд, пастанову суда можа быць пададзена ў выпадку пакідання яе без задавальнення старшынямі абласных, Мінс-
кага гарадскога, Беларускага ваеннага судоў, пракурорамі абласцей, горада Мінска і прыраўнаванымі да іх пракурорамі.".

26. З часткі 1 артыкула 411 словы "пятнаццаці сутак, а Прэзідыумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь — не пазней" выключыць.

27. Частку 5 артыкула 420 дапоўніць словамі "або ў суд".

28. У артыкуле 443:

у частцы 1 словы "псіхічнай хваробай" замяніць словамі "псіхічным расстройствам (захворваннем)";

у пункце 3 часткі 2 слова "захворвання" замяніць словамі "расстройства (захворвання)".

29. Частку 4 артыкула 444 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"4. Пры спыненні вытворчасці па крымінальнай справе, калі па характары ўчыненага грамадска небяспечнага дзеяння, прадугледжанага крымінальным законам, і свайму псіхічнаму стану асоба, якая ўчыніла гэта дзеянне, не ўяўляе небяспекі для грамадства, але пакутуе ад псіхічнага расстройства (захворвання), следчы або пракурор у пяцідзённы тэрмін у пісьмовай форме паведамляюць пра яе ў арганізацыю аховы здароўя па месцы жыхарства дадзенай асобы або ўпраўленне аховы здароўя абласнога выканаўчага камітэта (камітэт па ахове здароўя Мінс-
кага гарадскога выканаўчага камітэта)".

30. У артыкуле 447:

у пункце 4 словы "псіхічнай хваробай, якая пазбаўляе" замяніць словамі "псіхічным расстройствам (захворваннем), якое пазбаўляе";

у пункце 5 слова "захворванне" замяніць словамі "расстройства (захворванне)".

31. У артыкуле 448:

у частцы 1 словы "псіхічнай хваробай, якая робіць" замяніць словамі "псіхічным расстройствам (захворваннем), якое робіць";

частку 4 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"4. Пры спыненні вытворчасці па крымінальнай справе на падставе, названай у частках 2 і 3 гэтага артыкула, копія прысуду (пастановы) суда ў пяцідзённы тэрмін накіроўваецца ў арганізацыю аховы здароўя па месцы жыхарства дадзенай асобы або ўпраўленне аховы здароўя абласнога выканаўчага камітэта (камітэт па ахове здароўя мінскага гарадскога выканаўчага камітэта) для вырашэння пытанняў аб аказанні медыцынскай дапамогі або аб накіраванні ў псіхіятрычную (псіханеўралагічную) установу.".

32. У частцы 1 артыкула 450 словы "ўстановы, якая аказвае псіхіятрычную дапамогу," замяніць словамі "псіхіятрычнай (псіханеўралагічнай) установы".

Артыкул 3. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у чатырохмесячны тэрмін:

вызначыць парадак рэалізацыі маёмасці, вызваленай ад арышту органам, які вядзе крымінальны працэс, у мэтах кампенсацыі ўрону (шкоды), нанесенага злачынствам, аплаты даходу, атрыманага злачынным шляхам, іншых маёмасных спагнанняў;

прыняць іншыя меры, неабходныя для рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.

Артыкул 4. Гэты Закон уваходзіць у сілу праз дзесяць дзён пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем гэтага артыкула і артыкула 3, якія ўваходзяць у сілу з дня афіцыйнага апублікавання гэтага Закона, а таксама пункта 5 артыкула 2, які ўваходзіць у сілу праз чатыры месяцы пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка

27 снежня 2010 года, г. Мінск.

№ 223-З

 

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона. Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным перыядычным выданні "Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь".